Egå kirke og dens historie

Egå Kirke set fra østsiden

Kirken
Kor og skib er bygget i 1100-tallet i romansk stil af kampesten med tilhuggede kvadre i hjørnerne og omkring vinduer og døre.
Vi ved ikke om det er den første kirke på stedet eller om der har ligget en trækirke eller evt. et endnu ældre offersted på samme sted. Men det er ikke usandsynligt, da der er fundet spor efter mennesker i Egå helt tilbage til Ertebølleperioden ( ca. 5400-3900 f. kr.) og da det var almindeligt at bygge på allerede eksisterende helligsteder.Kirkens
oprindelige vinduer var rundbuede og man kan se spor af de tilmurede vinduer udvendig i korets mur i nordsiden og kirkens gavl mod øst. Kvindedøren i nord står som en niche indvendig.
Korbuen er den oprindelige. Den er bygget af tilhuggede granitkvadre og har den ejendommelighed, at de to profilerede gesimssten, der bærer den, er forskellige.

Tårnet er bygget omkring 1500 af munkesten i gotisk stil med kamtakker. I den østre gavl findes smukke blindinger, mens de tilsvarende i vestre gavl er blevet overmuret ved en renovering.
Fra samme tid stammer våbenhuset og hvælvingerne, der erstattede det oprindelige plankeloft. De to runde huller i hvælvingerne har været brugt til at udlede røgen, da der var kakkelovne i kirken.

Kalkmalerier
Ved undersøgelser og restaureringer af kirken er der aldrig fundet spor af figurbilleder.
Dog har hvælvingsribbene i kor og skib været bemalet med zig zag striber i rødbrune og grålige farver(svarende til dem man ser på alterbordets forside). Hvælvingsbuerne tværs over skibet har været malet i et skakternmønster i samme toner.  På korets nordlige mur fandtes har været to store blomsterkranse i sort samt en del skriftsteder.

Døbefont

Døbefonten har stået i kirken fra begyndelsen. Det er en østjysk løvefont og hører til de ældste i Danmark. To menneskehoveder med hver to løvekroppe er udhugget som udsmykning. Halerne er slyngede og spidserne ligner blade. Præcis hvad løverne symboliserer vides ikke. Sandsynligvis er de et symbol på Kristi kongeværdighed. Døbefonten stod oprindeligt midt på gulvet, lidt øst for dørene.

Alter

Altertavlen er fra ca. 1600 og en såkaldt katekismustavle med de ti bud, trosbekendelsen, fadervor, dåbens og nadverens sakramente samt 3 skriftsteder.
Altertavlens midterste billede viser den sidste nadver. Udover Jesus og de 12 disciple ses en tjener i højre side. Sidefløjene viser øverst i venstre side Moses, der modtager Lovens tavler på Sinaj, og nederst israelitterne, der danser om guldkalven. I højre side ses øverst Jesu dåb og nederst en barnedåb.
Ved en renovering i 1962 blev tavlen istandgjort. Her afrensede man de billeder tavlen i 1800-tallet blev overmalet med, og tilbageførte den til de oprindelige billeder og tekstfelter.Alterbordets forside, antemensalet,  er dateret 1523. På den tid var Egå Kirke betjent af præster fra Århus Domkirke mod at de fik tiende fra Egå Sogn. De fire våbenskjolde påmalet alterbordet sandsynliggør, at det er skænket Egå Kirke af én af disse, kantor Jørgen (Georg) Samsing.
I bordets venstre side ser man øverst Billernes våbenskjold og nederst Århus bispestols våbenskjold (lammet med korsfanen). I højre side øverst Gyldenstjernernes våbenskjold og nederst et våbenskjold med en drage og bogstaverne G(Georg)S(Samsing). Biskoppen i Århus på dette tidspunkt, Ove Bille, var af Billernes og Gyldenstjernernes slægt.
Billedet forestiller en gråskægget og gråhåret mand iført en dragt fra første del af det 16. årh. Han er iført en krone og en indskrift over hans hoved fortæller, at det skal forestille Kong David. Han er omgivet af frodige blomsterranker og holder i venstre hånd et skriftbånd. Med højre hånd peger han på skriften. Den latinske indskrift er: ?Nihil proficiet inimicus in eo? (?Fjenden skal ikke ramme ham? Davidssalme 89,23). Foroven på alterbordet står: ?Confidite ego vici mundum? (?Vær frimodige, jeg har overvundet verden? Johs 16,33). Forneden står: ?Totus mundus in maligno est positus? (?Hele verden ligger under for den Onde? 1. johs 5, 19).
Bemalingen er typisk for sin tid. Både den dygtigt udførte renæssanceornamentik i form af blomsterrankerne og friserne foroven og forneden, der er malet så det ligner stof med snoede bånd, stof og frynser.

Prædikestol

Den sengotiske prædikestol er fra omkring 1550-1560 og er udskåret i egetræ. Ved en renovering i 1962 afrensede man den for farver og valgte at male felterne i de oprindelige farver, rød og blå. Disse farver blev anset for de fineste farver, fordi det også var kostbare farver. Prædikestolen minder meget om prædikestolene i Frejlev og Volsted Kirker, dog synes den at være af lidt ældre dato. Stilen er udpræget gotisk, navnlig stavværket, der er karakteristisk for gotikken. Prædikestolen har oprindeligt stået på gulvet og er først senere placeret på en stolpe og hævet over jorden. Trappen til prædikestolen er derfor i renæssancestil og af nyere dato. En pudsighed ved prædikestolen er, at den vender på hovedet. Panelerne er aftagelige og de udskårne gotiske buer vender derfor rigtigt, mens selve rammen står på hovedet.

Orgel

Orgelets facade er fra 1700-tallet, mens selve orgelet er fra 1981. Det er et Carsten Lund orgel stemt i den historiske Kirnberger III-stemning, som man brugte meget i barokken. Det betyder at mens nogle tonearter er renere end på et moderne klaver, kan musik spillet i andre tonearter lyde falsk i vore ører.Klokker

I tårnet hænger kirkens gamle klokke, sidst omstøbt i 1890. Den blev i 1990 erstattet af to nye klokker, støbt af Pierre Pacard, Frankrig. På den store klokke står der: 'Klokkerne kalder smukt over land, ud over vig i by og ved strand. Højt over Egå klinger det ud, kirken er din med Guds kærlighedsbud.Alterkalk

Egå sogn har en alterkalk, hvoraf foden dateres til 1300-tallet med udsmykninger fra Jesu lidelseshistorie. Den benyttes ikke længere pga. sin kostbarhed og sjældenhed  og er overdraget til Nationalmuseet. Her har den fået en fremtrædende plads, som en af landets ældste alterkalke. I 1988 blev den erstattet af en ny kalk, skænket anonymt til kirken.


Øvrige genstande

Gravsten
Der er to gravsten, som tidligere har ligget i kirkens gulv og gavl og er mærket af det.
I våbenhuset hænger nu gravstenen over Anders Pedersøn. Den har sandsynligvis tidligere siddet i kirkens gavl (ved orgelet). På stenen ses, udover et portrætbillede, følgende indskrift:
?Her udi denne Begravelse hviler ærlig og velagtet Karl S. Anders Pedersøn, barnefødt i Skiering Munkegaard, fordum delfogit udi Østerlisbjerg Herid, som boede og døde på Wosnisgaard den 20. maj 1650, hans alder 31 Aar. Gud opvække hannem med alle tro?.til det evige liv?
I koret hænger en stor sten, som tidligere har ligget i korets gulv.  En del af teksten er ulæselig pga. slid.
Stenen er sat over Maren Wellomsdatter, død 1650, og hendes to mænd, Søren ? død 1617 og Peder Andersen død 16 ? Alle fra Skæring Munkegård.

Messetøjskiste
I koret står en smuk og sjælden jernbundet egetræskiste. Kisten er hugget af én planke og har været anvendt til at opbevare messetøj. Kisten har i bunden et hemmeligt rum som lukkes med en meget kunstfærdig låsemekanisme. I mange år førte kisten en kummerlig tilværelse i et brændeskur, men ved degnens indsats fik den anvist en bedre plads først i våbenhuset og senere ved alteret, hvor den står nu.

Solur
På våbenhusets gavl er der et solur fra 1622. Vi kender ikke urets giver.

Egå korset
I forbindelse med udgravningerne til det nye Gymnasium i Egå i 2004 fandt man et forgyldt bronzekors. Korset er 5 cm stort og dateres, efter dets type, til slutningen af 900 årene eller begyndelsen af 1000 årene. Det kan meget vel være det ældst fundne kors fra Danmark. At nogle vikinger i Egå området var kristne har man før set tegn på. På Egå stenen, fundet i Egå, er et kors indhugget foroven.
Download folderen om Egå Kirke. Du kan bl.a. læse om altertavlen, prædikestolen.